Projekta nosaukums

Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1.nodaļas ēkā

Programma, fonds

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 2. kārta

Projekta plānotais īstenošanas laiks

2021.gada II – IV ceturksnis

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1.nodaļas ēkā, īstenojot ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu un atjaunojot apkures sistēmu, kā arī nodrošinot ēkas fasāžu arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu atbilstoši vēsturiski orģinālajai fasādei.

Projekta aktivitātes

1.Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana:

1.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde

1.2. Energosertifikācija un pārskatu izstrāde

2. Autoruzraudzība

3. Būvuzraudzība

4. Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā ēkas apkures sistēmas atjaunošana

4.1. Ēkas fasādes arhitektonisko detaļu un iekštelpu apdares vizuālā un tehniskā stāvokļa nodrošināšana

5. Projekta publicitātes īstenošana

Projekta ietvaros sasniedzamie rādītāji un to vērtības

  1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums – 13,64 MWh/gadā
  2. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 0,02 CO2 ekvivalenta tonnas gadā

Projekta plānotās kopējās izmaksas

EUR  380 739.21 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 297 352.43 

ERAF finansējums

EUR 252 749.57 

Valsts budžeta finansējums

EUR 44 602.86

Būvniecības statuss/Projekta statuss

Iesniegts projekta pieteikums

Iepirkums

Projekta sagatavošana

Būvdarbu līgums

Būvdarbi

Nodots ekspluatācijā

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Ilona Rāviete
Projektu vadītāja 
Tālr.: 64731340
e-pasts: ilona.raviete@strencupns.lv