Attālināta Ārkārtas dalībnieku sapulce 25.03.2021

Protokola nr. 01-27.2.7/1

Darba kārtībā

Lēmumi

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

1.1.Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2021.gada 19.februāra rīkojuma Nr.94 “Par apropriācijas palielināšanu” 1.punktu, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma pantu un Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra rīkojumu Nr.80, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, palielināt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR 35 507 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņi euro) apmērā.

1.2.Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

1.3.Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls EUR 2 584 038 (divi miljoni pieci simti astoņdesmit četri tūkstoši trīsdesmit astoņi euro)  tiek palielināts par EUR 35 507 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņi euro)   un pēc palielinājuma sastādīs EUR 2 619 545 (divi miljoni seši simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro).

1.4.Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi EUR 35 507 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņi euro) apmērā tiek izlietoti medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei (atbilstoši Finanšu ministrijas 2021.gada 19.februāra rīkojuma Nr.94 “Par apropriācijas palielināšanu” 1.punktam, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra rīkojumu Nr.80).

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

2. Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem.

2.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

2.2.  Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

3.Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu.

3.1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2021.gada budžetu  un Sabiedrības 2021.gada iepirkumu plānu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

4. Par Sabiedrības būtiskāko politiku apstiprināšanu.

4.1. Apstiprināt Sabiedrības valdes izstrādātās vai aktualizētās un apstiprinātās politikas:

  • Risku pārvaldības politika 01.versija ar pielikumu “Risku novērtējums”;
  • Iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai 02.versija ar pielikumiem:
    • Iekšējās trauksmes celšanas sistēma;
    • Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējums;
  • Korporatīvās sociālās atbildības politika 02.versija.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Attālināta Kārtējās dalībnieku sapulce 21.06.2021

Protokola nr. 01-27.2.7/2021/2

Darba kārtībā

Lēmumi

1.  Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

 

1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu.

1.2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2020.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

2. Par Sabiedrības 2020.gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

 

2.1. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr.450 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, noteikt, ka 2020.gada dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 298 003,20 euro apmērā Sabiedrība novirza 1. un 6.nodaļas renovācijai un iekštelpu pārbūvei.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Attālinātas Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols 23.12.2021.

Protokola nr. 01-27.2.7/3

Darba kārtībā

Lēmumi

1.Sabiedrības Pamatkapitāla palielināšana.

 

1.1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.decembra rīkojumu Nr.900 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”, Finanšu ministrijas gada 16.decembra rīkojumu Nr.858 “Par apropriācijas palielināšanu”, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantu, palielināt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR 143 250 EUR (viens simts četrdesmit trīs  divi simti piecdesmit euro) apmērā.

1.2.Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).

1.3.Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 2 619 545 EUR (divi miljoni seši simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci EUR)  tiek palielināts par 143 250 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 2 762 795 (divi miljoni septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro).

1.4.Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 143 250 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 1.decembra rīkojumam Nr.900 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” noteiktajam – jaunu gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei (atbilstoši šā rīkojuma pielikumā noteiktajam).

1.5.Sabiedrības valdei līdz katra mēneša 15.datumam sniegt Veselības ministrijai atskaites “Par piešķirtā finansējuma apguvi Covid-19 krīzes pārvarēšanai un kapacitātes stiprināšanai” .

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

2.Par Sabiedrības Statūtu grozījumiem.

 

2.1.Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

2.2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

3.Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā.

 

3.1.Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju Sabiedrības valdes loceklei Maijai Ancveriņai

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.