Ārkārtas dalībnieku sapulce 25.10. 2023.

protokola Nr. 01-27.2.7/3

Darba kārtība

Lēmumi

 1. Par Sabiedrības 2022. gada nesadalītās peļņas izlietojumu.

2. Peļņas daļu 56 614 euro apmērā, kas bija paredzēta uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksai par dividendēs sadalīto peļņu, novirzīt Sabiedrības Marijas mājas iekštelpu pārbūvei un jumta nomaiņai.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”. 

Ārkārtas dalībnieku sapulce 17.07.2023.

protokola Nr. 01-27.2.7/2023/2

Darba kārtībā

Lēmumi

 1. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.
 1. Sadalīt 2022. gada peļņu dividendēs atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam.
 2. Uzdot Sabiedrības valdei ievērot  Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.
 3. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 4. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2022.gada peļņas daļa 70 767 euro apmērā novirzīt Sabiedrības Marijas mājas iekštelpu pārbūvei.

  Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.  

       2. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2023.gadam apstiprināšanu.

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023.gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.   

Kārtējās dalībnieku sapulce 17.05.2023

protokola Nr. 01-27.2.7/2023/1

Darba kārtībā

Lēmumi

 1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
 1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.
 2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri.
 3. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

 Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.  

2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.

 1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022.gadu.
 2. Ievērojot Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.72) III daļas 8. punktā noteikto,  ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas pieņemt lēmumu par atbilstoši stratēģijai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu procentos no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas.
 3. Pēc kapitāla daļu turētāja lēmuma pieņemšanas par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, uzdot Sabiedrības valdei, ievērot  MK noteikumu Nr.72 V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.
 4. Gadījumā, ja Kapitāla daļu turētājs pieņems lēmumu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 0% apmērā un to novirzīt Marijas mājas iekštelpu pārbūvei, Kapitāla daļu turētājs informēs Sabiedrības valdes locekli par nepieciešamību sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, vienlaikusvidēja termiņa darbības stratēģijā (plānošanas periods 2023.-2025.gads) norādot 2022. gada pelņas izlietojumu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.  

3. Sabiedrības 2023.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.

 1. Apstiprināt kapitālsabiedrības budžetu 2023. gadam un iepirkumu plānus 2023. gadam.
 2. Pieņemt zināšanai kapitālsabiedrības investīciju plānus 2023.-2025.gadam.

4. Darījuma apstiprināšana.

atļaut slēgt darījumu sarunu procedūras ietvaros “Siltumenerģijas iegāde”, identifikācijas numurs SPNS 2023/10, rezultātā ar SIA “XO Energy” par darījuma kopējo summu 740 000 euro (septiņi simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi)  bez PVN, 895 400 euro (astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi) ar PVN ar līguma darbības termiņu 24 mēneši, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta plānotā līgumcena 740 000 euro (septiņi simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).