Ārkārtas dalībnieku sapulce 30.05.2024.

protokola Nr. 01-27.2.7/2024/3

Darba kārtība

Lēmumi

 1. Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošanu.
 3. Par iepirkumu plāna 2024. gadam grozījumu apstiprināšanu.
 4. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. – 2027.gadam apstiprināšanu.
 5. Dažādi.

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

 1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
 2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.
 3. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.  

2.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

ņemot vērā, ka vidēja termiņa darbības stratēģija jaunajam plānošanas periodam vēl nav apstiprināta,

nolēma:

 1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājam saistošs Ministru kabineta lēmums.
 1. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu novirzīt prioritāri – Osvalda mājas fasādes un iekštelpu pārbūvei un citiem infrastruktūras projektiem.

 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.  

3.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

apstiprināt grozījumus Sabiedrības 2024.gada Mazajā iepirkumu plānā.

 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

4.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

 1. Atlikt  Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas  2024.-2027. gadam apstiprināšanu, līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājam saistošs Ministru kabineta lēmums par Sabiedrības 2024.-2027. gada peļņas izlietošanu.
 2. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2024.-2027. gadu novirzīt Sabiedrības infrastruktūras projektiem (norādot konkrētus projektus).

 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.  

Ārkārtas dalībnieku sapulce 27.03.2024.

protokola Nr. 01-27.2.7/2

Darba kārtība

Lēmumi

 1. Par Sabiedrības 2024. gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.
 2. Darījuma apstiprināšana.
 3. Par Energoefektivitātes likumā noteiktā pienākuma izpildi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

 1. Apstiprināt kapitālsabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam.
 2. Ņemot vērā valsts psihiatrisko slimnīcu plānoto reorganizāciju, uzdot Sabiedrības valdei:
 • slēdzot iepirkumu līgumus, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, nodrošināt elastīgus līguma izbeigšanas nosacījumus;
 • neturpināt Sabiedrības informācijas sistēmu individuālu attīstību, ņemot vērā to, ka Sabiedrības informācijas sistēmas nākotnē tiek plānots integrēt VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” informācijas sistēmā TVAIKS.
 1. Pieņemt zināšanai kapitālsabiedrības investīciju plānus 2024.-2026.gadam.
 2. Pēc precizētā finanšu paziņojuma saņemšanas no Nacionālā veselības dienesta, veikt Sabiedrības budžeta grozījumus, tiecoties nodrošināt sabalansētu budžetu. Sabiedrības budžeta grozījumus apstiprināt dalībnieku sapulcē.

 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju,

 nolēma:

atļaut slēgt darījumu  Publisko iepirkumu likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā “Ēdināšanas pakalpojumu iegāde VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas numurs SPNS 2024/1, rezultātā ar SIA “Baltic Restaurants Catering” par darījuma kopējo summu 800 000 euro (astoņi simti tūkstoši euro, 00 centi)  bez PVN, 968 000 euro (deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi) ar PVN ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz starp Veselības ministriju un Sabiedrību noslēgto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas/ apsaimniekošanas līgumu,

nolēma:

uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt Likumā noteiktā uzdevuma izpildi un par paveikto informēt Veselības ministriju.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.01.2024.

protokola Nr. 01-27.2.7/1

Darba kārtība

Lēmumi

 1. Darījuma apstiprināšana. 
 1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju,

   nolēma:

  atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa ietvaros “Elektroenerģijas iegāde VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas numurs SPNS 2023/22, rezultātā ar SIA “Elenger”.

  Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.