VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Kapitālsabiedrība) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu,  veselības aprūpes standartiem atbilstošu darba vidi kvalificētam, pozitīvi motivētam un lojālam personālam, kas efektīvi izmanto savas prasmes, spējas un talantus, tādējādi sekmējot Kapitālsabiedrības attīstību un efektivitāti stratēģisko mērķu sasniegšanai. 

Kapitālsabiedrības personāla vadības pamatvērtības:

 • ilgtspēja, attīstot darbinieku kompetences, nododot zināšanas, daloties ar pieredzi un nodrošinot pēctecību;
 • godīga, taisnīga un vienlīdzīga attieksme;
 • dažādību iekļaujoša droša darba vide, kur tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no personu atšķirošiem faktoriem;
 • iesaistīšanās, kā profesionālas komandas veidošana, kurā katrs darbinieks ir emocionāli saistīts ar uzņēmumu un tā mērķiem, un jūtas novērtēts kā personība un kā profesionālis;
 • slimnīcas misijas, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana;
 • augsti kvalificēti, atbildīgi, ambiciozi, drosmīgi, radoši, pozitīvi motivēti, lojāli un ar vēlmi attīstīties darbinieki;
 • lojalitāte, kā godprātīga, korekta, cieņas pilna attieksme pret slimnīcas vajadzībām, prioritātēm un mērķiem;
 • tradīciju veidošana un uzturēšana. 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Kapitālsabiedrība) atalgojuma politika izstrādāta ar mērķi noteikt Kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma pamatprincipus, saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot Kapitālsabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam noteiktos darbības mērķus un uzdevumus. Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi izstrādāti un publiskoti atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58. panta prasībām. 

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” publicē informāciju par darba samaksas apmēru 2023. gadā (6 mēn.) sadalījumā pa amatu grupām:

Amatiem

Amatpersonu un  amatu slodžu skaits

Vidējā izmaksātā darba alga mēnesī bruto, eur (2023. gadā)

Ārsti un funkcionālie speciālisti

29

3046

Māsas

57,5

1801

Māsas palīgi 

122

1245

Administratīvā vadība, t.sk., valdes locekle

15,5

2462

Pārējais personāls

63

1197

Valdes locekļa atalgojums:

Amatu grupas

Amatpersonu un amatu skaits

Darba samaksa mēnesī bruto, EUR

Valdes locekle

1

3963

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Kapitālsabiedrība) darba koplīgums ir regulējošais dokuments darbinieku un Kapitālsabiedrības attiecību regulēšanai.

Darba koplīguma virsmērķis ir paredzēt darbiniekiem labākus darba un sociālas aizsardzības atvieglojumu papildus Darba likumā noteiktajam, vienlaikus veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tas sevī ietver atsevišķus darba kārtības, darba vides un darba laika organizācijas, samaksas, darbinieku kvalifikācijas celšanas, drošības un veselības aizsardzības, u.c. aspektus. 

2019. gadā Slimnīca savā vadības praksē ieviesa dažādības, vienlīdzības un integrācijas principus. 2019. gadā Slimnīcā tika izstrādāta un ieviesta dažādības, vienlīdzības un integrācijas politika, tādējādi atbalstot daudzveidību un vienlīdzīgas tiesības personāla atlasē, izaugsmē un attīstībā vienlaikus, nekādā veidā neatbalstot vai neveicinot indivīdu diskrimināciju, balstoties uz dzimumu, rasi, reliģiju, vecumu, izcelsmi, valodu, dzimumorientāciju, invaliditāti u.c. aspektiem. 

2020. gadā Slimnīcas vadība parakstīja labas gribas memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam Latvijas uzņēmumos, organizācijās un institūcijās, līdz ar to apņēmās savā praksē īstenot dažādības vadību, nosakot, ka:

 • Mēs izprotam, ka dažādības vadība ir veiksmīga tikai gadījumos, kad visas iesaistītās puses izprot izaicinājumus un ir pretīmnākošas to risinājumos.
 • Mēs esam toleranti un atvērti dažādībai un apņemamies ar savu darbu veicināt Latvijas sabiedrības cieņu pret dažādām sabiedrības grupām, respektējot, pieņemot un novērtējot katra unikalitāti.
 • Mēs apzināmies, ka uzņēmuma spēks un konkurētspēja veidojas, ja tie veido savu ikdienas darbu, uztverot katra cilvēka īpašības kā spēku un iespēju.
 • Mēs apņemamies katrs savas ikdienas dzīvē būt atvērti, iecietīgi, izprotoši un iekļaujoši, jo tas palīdz mums pašiem un uzņēmumam būt spēcīgam un iegūt iespējas. (Dažādības memorands, 2020)

Dažādības, vienlīdzības un integrācijas mērķi un izpilde 2020. gadā.

Dažādības, vienlīdzības un integrācijas mērķi un izpilde 2021. gadā.

Dažādības, vienlīdzības un integrācijas mērķi un izpilde 2022. gadā.

Dažādības, vienlīdzības un integrācijas mērķi un izpilde 2023. gadā. 

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Iekšējās kultūras un Ētikas kodeksa (turpmāk -Ētikas kodekss) mērķis ir noteikt slimnīcas amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas un veicināt darbinieku likumīgu un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, lai uzlabotu iestādes darba kultūru.

Par Iekšējās kultūras un Ētikas kodeksa ievērošanu ir atbildīgs katrs VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” darbinieks. Lai sasniegtu profesijas mērķus, darbinieki ievēro šādus ētikas pamatprincipus:

 • tiesiskums;
 • objektivitāte un laba pārvaldība;
 • profesionalitāte;
 • godprātība;
 • atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte.

Darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav noteiktas šajā kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles principiem.

Par programmu

Mēs esam pārliecināti – stipras un saliedētas sabiedrības pamatā ir ģimene. Tapēc mēs zinām, ka tikai tad, ja esam apmierināti ar savu darbu un darba vidi, gūstam piepildījumu arī privātajā un ģimenes dzīvē.

Lai veicinātu ģimenēm draudzīgas vides attīstību Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno vairākas ģimeņu atbalsta programmas, tostarp “Ģimenei draudzīga darba vieta”.

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu atbalstu ģimenei drauzīgas darba vietas pilnveidei.

Avots: Ģimenei draudzīga darbavieta

Kvalitatīvā atzinuma mērķis ir, balstoties uz organizāciju veikto pašnovērtējumu, sniegt ekspertu vērtējumu un norādīt gan uz jomām, kurās organizācija uzrādījusi teicamus rādītājus, kā arī uz iespējamiem pilnveidojumiem.  

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ieguvusi 166,5 no iespējamiem 249,7 punktiem. Saskaņā ar programmas nolikumu,  VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir piešķirts statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta” uz diviem kalendārajiem gadiem (līdz 2025. gada jūnijam).

*Informācija no aktuālās Koplīguma versijas.