Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgas un ētiskas vides veidošanu un ievērošanu slimnīcā, kā arī veicinātu cieņu un lojalitāti, VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Kapitālsabiedrība) apkopojusi rīcības normas Iekšējās kultūras un Ētikas kodeksā  (turpmāk- Ētikas kodekss) un definējusi savas darbības pamata vērtības. Šīs normas un vērtības tiek iedzīvinātas arī slimnīcas īstenotajā sadarbībā ar dažādām ietekmes pusēm. Kapitālsabiedrība aicina savus līgumpartnerus un citus sadarbības partnerus ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību uz godprātīgiem biznesa sadarbības principiem.

Godprātīgums

Kapitālsabiedrībā valda godīga attieksme gan pret darbiniekiem, gan klientiem un piegādātājiem, ikvienam tiek sniegta patiesa un pārbaudīta informācija. Sadarbībai Kapitālsabiedrība izvēlas tādus partnerus, kuri savā darbībā ievēro līdzvērtīgus ētikas principus, ievēro godīgas konkurences noteikumus un nerada situācijas, kurās var veidoties priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem.

Profesionāla rīcība

Kapitālsabiedrība savā darbībā nepieļauj krāpšanu un korupciju un sadarbojas ar tādiem sadarbības partneriem, kas izprot slimnīcas nostiprināto vērtību nepieciešamību un atbalsta godīgas biznesa prakses veidošanu, kā arī apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu. Kapitālsabiedrības sadarbības partneri tiek aicināti nepieļaut krāpnieciskas un koruptīvas darbības gan sadarbībā ar slimnīcu, gan arī savā darbībā.

Sadarbība

Abpusēji produktīva, lietderīga, mērķtiecīga un profesionāla sadarbība. Lai ieviestu šos principus sadarbībā ar slimnīcu, slēdzot sadarbības līgumu, slimnīca aicina savus sadarbības partnerus sniegt apliecinājumu par augstu ētikas principu ievērošanu savstarpējā sadarbībā. Slimnīcas ētikas pamatprincipi tiek ievēroti visās organizētajās iepirkumu procedūrās, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem, kā arī visā sadarbības laikā.

Kapitālsabiedrība atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos. Slimnīca nodrošina darbiniekiem un darbuzņēmējiem drošu un nediskriminējošu darba vidi.​

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Iekšējās kultūras un Ētikas kodeksa (turpmāk -Ētikas kodekss) mērķis ir noteikt slimnīcas amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas un veicināt darbinieku likumīgu un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, lai uzlabotu iestādes darba kultūru.

Par Iekšējās kultūras un Ētikas kodeksa ievērošanu ir atbildīgs katrs VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” darbinieks. Lai sasniegtu profesijas mērķus, darbinieki ievēro šādus ētikas pamatprincipus:

 • tiesiskums;
 • objektivitāte un laba pārvaldība;
 • profesionalitāte;
 • godprātība;
 • atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte.

Darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav noteiktas šajā kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles principiem.

Klientu apkalpošanas politikas (turpmāk tekstā – KAP) mērķis ir noteikt vienotus klientu apkalpošanas pamatprincipus un standartu VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca). KAP attiecināma uz:
– visām personām, kas saņem Slimnīcas nodrošinātos veselības aprūpes pakalpojumus;
– Slimnīcas veselības aprūpes personālu, voluntieriem u.c. Slimnīcas personālam, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus un to nepārtrauktību trešajām personām pārstāvot Slimnīcu;
– personām, kas ir atbalsta un uzticības personas Slimnīcas pakalpojumu saņēmējiem, iekaitot ģimenes locekļus, tuviniekus, draugus utt.

Klientu apkalpošanas pamatnostādnes:
Kontaktējoties ar visiem klientiem, Slimnīcas personālam ir jātiecas uz viņu vajadzību apmierināšanu caur profesionālu, pieklājīgu un efektīvu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu. Slimnīca apņemas nodrošināt šādus klientu apkalpošanas pamatprincipus:
– nodrošināt ik vienam pieejamu veselības aprūpes pakalpojumus;
– vienlīdzīga, cieņpilna, taisnīga un pieklājīga attieksme pret visiem Slimnīcas klientiem;
– personalizēta un pielāgota informācijas un pakalpojumu sniegšanas pieeja ik vienam Slimnīcas klientam, piedāvājot alternatīvus komunikācijas veidus;
– nepārtraukta aktuālās informācijas apmaiņa un komunikācija starp personālu un Slimnīcas klientu;
– nodrošināt atvērtu divvirzienu komunikācijas modeli;
– savlaicīgi sniegt atbildi uz oficiāliem pieprasījumiem, vēstulēm, sūdzībām saskaņā ar Slimnīcas Lietvedības procedūru un Pacientu/klientu sūdzību izskatīšanas kārtību;
– ja savu darba pienākumu ietvaros nevar sniegt pakalpojumu, deleģē Slimnīcas klientu pie cita kolēģa, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā;
– respektē klientu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību;
– nodrošināt Slimnīcas personālam apmācību kursus par tēmām saistībā ar klientu apkalpošanu.

Mārketinga un komunikācijas politikas (turpmāk tekstā – MKP) mērķis ir noteikt mārketinga, korporatīvo ārējo un iekšējo komunikācijas (verbālo, rakstisko un digitālo) aktivitāšu pamatprincipus VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca).


MKP attiecas uz visām mārketinga un korporatīvās komunikācijas (turpmāk- MKK) aktivitātēm, t.i. verbāliem, rakstiskiem un digitāliem materiāliem, kas tiek izmantoti reprezentējot Slimnīcu jebkurā komunikācijas un mārketinga kanālā vai sistēmā. MKP tiek attiecināta uz visiem Slimnīcas darbiniekiem un ietekmes pusēm, kas piedalās šajās aktivitātēs. Mārketinga un korporatīvās komunikācijas aktivitātēm jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


Mārketinga un korporatīvās komunikācijas pamatnostādnes un principi:

1. radīt un uzturēt saikni ar visam Slimnīcas ietekmes pusēm, nodrošinot atvērtu, patiesu, saprotamu un caurskatāmu informācijas plūsmu, kas atbilst Slimnīcas misijas un vērtību uzstādījumam.
2. nodrošināt konstantu komunikāciju ar Slimnīcas identificētām ietekmes pusēm par Slimnīcas mērķiem, aktualitātēm, aktivitātēm un sasniegumiem;
3. uzturēt pozitīvu korporatīvo Slimnīcas reputāciju caur kvalitatīvu un patiesu informācijas plūsmu Slimnīcas iekšējā un ārējā vidē;
4. radīt un uzturēt diversificētus komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu ietekmes pušu dalību un iesaisti Slimnīcas reputācijas celšanā;
5. nodrošināt efektīvu vertikālo un horizontālo komunikāciju Slimnīcas iekšējā vidē visos organizatoriskos līmeņos, vienlaikus veidojot personalizētu divvirzienu komunikācijas modeli, lai efektīvāk sasniegtu un iesaistītu dažādu ietekmes pušu pārstāvjus;
6. strādāt pie Slimnīcas pacientu vēlmju izpētes, lai spētu piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumu;
7. ar mārketinga un komunikācijas aktivitāšu palīdzību paaugstināt sabiedrības izpratni par psihisko veselību;
8. veidot konsekventu un koordinētu Slimnīcas publisko tēlu jebkurā komunikācijas un mārketinga kanālā vai sistēmā;
9. jebkura komunikācijas vai mārketinga aktivitāte, kurā iekļauta Slimnīcas viedokļa vai zīmola reprezentācija, ir jāsaskaņo ar Slimnīcas valdes locekli;
10. visās mārketinga un korporatīvās komunikācijas aktivitātēs tiek ievērota konfidencialitāte, īpaši attiecībā uz pacientiem.
11. veicināt Slimnīcas atpazīstamību, iesaistoties dažādās vietējās kopienas aktivitātēs un sabiedrības atbalsta pasākumos, kā arī aktīvi izmantojot internetu un plašsaziņas līdzekļus.

Kapitālsabiedrībā 2023. gada 5. aprīlī spēkā stājies “Pretkorupcijas plāns 2023.-2025. gadam”, kura mērķis ir:

 1. izveidot kontroles vidi, kas nepieļauj vai mazina likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk-Likums) noteikto normu pārkāpumus;
 2. apzināt iespējamos korupcijas riskus, kuriem iestājoties, var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai radītas cita veida kaitējums (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta institūcijas reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret institūciju, negatīva ietekme uz nodarbinātiem);
 3. ieviest atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai;
 4. pārskatīt identificētos korupcijas riskus un izvērtēt noteikto korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
 5. novērst iespējamos korupcijas riskus un veicināt pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
 6. uzraudzīt noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai izpildi.

Plānā tiek ietvera iekšējās kontroles vide, pamatdarbības korupcijas un interešu konflikta novēršanai, identificēti korupcijas riski un kārtība konstatējot pārkāpumu, kā arī risku novēršanas pasākumi. 

Reglamentējošie dokumenti:

MK noteikumi Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

2021. gadā veiktie pasākumi korupcijas novēršanai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

 2022. gadā veiktie pasākumi korupcijas novēršanai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

2023. gadā veiktie pasākumi korupcijas novēršanai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”