Kvalitātes vadības sistēma

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir 9 gadu pieredze kvalitātes vadības sistēmas pārvaldībā. 

Kvalitātes vadības sistēma ieviesta 2013. gadā, sertificējot atbilstoši starptautiskajam ISO9001:2008 standartam.

2016. gadā Kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam. 

2018. gadā Kvalitātes vadības sistēma resertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standartam.  

ISO_sertifikats

Kvalitātes vadības principi

Uz pacientu orientēta slimnīca

Tiek nodrošināta pacientu atgriezeniskā saite – pacientu anketas un to analīze
Tiek rīkoti publicitātes pasākumi potenciālo pacientu piesaistei (atvērto durvju dienas nodaļās, ekskursijas pa slimnīcas teritoriju)
Pieejama informācija slimnīcas mājaslapā par sniegtajiem pakalpojumiem www.strencupns.lv

Augstākās vadības darbība 

Noteikta organizācijas politika un mērķi
Noteiktas darbinieku atbildības un pilnvaras
Darbinieki tiek motivēti
Aktualizēta organizācijas strukturālā shēma

Darbinieku iesaistīšana

Iesaistīti visu līmeņu darbinieki
Vērsta uzmanība uz darbinieku kompetenci, informētību, apmācību
Nozīmēti iekšējie auditori no dažādām struktūrvienībām
Procesu izstrādē iesaistīti tiešie izpildītāji

Procesa pieeja

Ieviesti un dokumentēti notiekošie procesi
Noteikta procesu savstarpējā saistība
Noteikti procesu īpašnieki
Ieviestie procesi tiek aktualizēti
Tiek izvērtēta ieviesto procesu nepieciešamība, to apvienošana vai likvidēšana

Sistēmiska pieeja vadībā

Tiek veicināta darbinieku izpratne par savu lomu un atbildību
Ieviesta vairāku līmeņu sistēmas pārraudzība
Kvalitātes vadības sistēmas jautājumi tiek risināti dažādos līmeņos

Nepārtraukta uzlabošana

Noteikti kvalitātes mērķi
Tiek veikta izpildījuma atbilstības mērķim izvērtēšana
Tiek veiktas preventīvās darbības ( risku vadība)
Nepieciešamības gadījumā, korektīvās darbības

Uz faktiem balstīta pieeja lēmumu pieņemšanā

Izstrādāti kritēriji procesu darbības izvērtēšanai
Procesu atbilstība, lietderības un efektivitātes vērtēšana
Iekšējos auditos iegūtā informācija
Datu analīze

Savstarpēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem

Sadarbība ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, kuriem ievēro kvalitātes principus, kuriem ir ieviesta KVS 
Aicinājums sadarbības partneriem savā darbībā ievērot kvalitātes un ilgtspējas pārvaldību

Risku vadība

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ik gadu veic risku pārvaldību. Tās mērķis ir savlaicīgi identificēt iespējamos riskus, apzināt risku notikuma cēloņus, novērtēt tos, lai savlaicīgi varētu izstrādāt rīcības plānu, kas preventīvi un korektīvi novērstu vai samazinātu riska pakāpi līdz zemākajam līmenim, tādējādi mazinātu potenciālos zaudējumus ceļā uz stratēģisko mērķi. Risku vadība ir svarīgs elements vidēja termiņa stratēģiskajā plānošanā, kā arī operatīvajā Slimnīcas darbībā.

Risku pārvaldības pamatprincipi

Risku pārvaldības princips 

Risku pārvaldība tiek īstenota visos darbības līmeņos, nodrošinot strukturētu, nepārtrauktu un saskaņotu risku mazinošu pasākumu īstenošanu

Individualitātes princips

Atbilstoši darbības kompetencei un izvirzītajiem mērķiem tiek noteikts pieņemamā riska līmenis un veikta risku pārvaldība tajā struktūrvienībā, kura ir atbildīga par darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riskam

Piesardzības princips

Tiek ievērota piesardzība un netiek pieļauts pārmērīgs risks nevienā no darbības jomām

Regularitātes princips

Tiek ievērots risku identificēšanas, novērtēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskums

Monolītuma princips

Kompleksi tiek novērtēta darbības jomu pakļautība riskiem un analizēta risku savstarpējā mijiedarbība.