Privātuma politika

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Privātuma politika 
Spēkā no 22.05.2018.
KRG-ATB.09 Versija 01; Izstrādāja un apstiprināja: M.Ancveriņa

Procedūras mērķis: informēt darbiniekus, klientus, pacientus, sadarbības partnerus attiecībā uz viņu tieši vai elektroniski sniegto Personas datu iegūšanu, izmantošanu, izpaušanu un uzglabāšanu, par Personas datu apstrādi, kas pilnībā vai daļēji veikta ar automatizētiem līdzekļiem un par tādu Personas datu apstrādi, kuri veido daļu no kartotēkas, ja neveic apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem.

Procedūras īpašnieks: Slimnīcas vadītājs

Reglamentējošie dokumenti: Vispārīgā datu aizsardzības regula

Saīsinājumi:
Datu pārzinis Slimnīca – VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu
Identifikatori – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas dati, personai raksturīgie fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori
Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība
Sensitīvi personas dati – personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi (tautību), reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi
Datu subjekts – fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt
Datu operators – Slimnīcas pilnvarota persona, kura veic Personas datu apstrādi
Vietne – Slimnīcas mājaslapa

1.Datu apstrādes apjoms
1.1. Slimnīca apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami Slimnīcas darbības veikšanai. Slimnīca apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot Datu operatoriem, kā pēc iespējas precīzāk un korektāk ievadīt Personu datus korekti un tikai darbības nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā noteiktās situācijās:
1.1.1. ja datu apstrāde nepieciešama līguma noslēgšanai;
1.1.2. ja ir noteikts juridisks pienākums apstrādāt personas datus;
1.1.3. ja datu apstrāde ir personas interesēs (ārstniecības gadījumā);
1.1.4. ja datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu sabiedriskas nozīmes uzdevumus vai valdības, nodokļu iestāžu, policijas un citu publisko iestāžu kompetencē esošos uzdevumus.

2. Datu aktualizācija
2.2. Slimnīca apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz pacientiem, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
2.3. Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts, uzrakstot iesniegumu Datu pārzinim, ir tiesīgs jebkurā laikā aktualizēt Personas datus, kas par viņu saglabāti.

3.Datu drošība un izmantošana
3.1. Slimnīca veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.

4.Trešās puses
4.1. Slimnīca nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai pakalpojuma īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. Slimnīca nodos Personas datus piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Slimnīcai pakalpojuma sniegšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Slimnīca pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
4.2. Slimnīca pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.
4.3.Slimnīca apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kurai nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:
4.3.1. Datu subjekts ir devis savu rakstisku piekrišanu;
4.3.2. Nodošana ir nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu pacientam;
4.3.3. Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts pacienta interesēs;
4.3.4. Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
4.4. Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

5. Piekļuve personas datiem
5.1. Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, Slimnīca informēs Datu subjektu par:
5.1.1. Personas datiem, ko Slimnīca apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
5.1.2. datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
5.2.3. mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas.
5.3. Slimnīca veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā. Slimnīca saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Slimnīca ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

6. Personas datu rediģēšana vai dzēšana
6.1. Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts, uzrakstot iesniegumu Datu pārzinim, ir tiesīgs dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti Datu pārzinim, ievērojot normatīvo aktu prasības par dokumentu glabāšanas termiņiem.
6.2. Gadījumā, ja radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, kontaktēties ar Slimnīcu pa e-pastu: info@strencupns.lv vai zvanot pa tālruni +371 64731340

7. Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā
Slimnīca ir tiesīga grozīt šo Privātuma politiku pēc saviem ieskatiem. Privātuma politika pieejama Slimnīcas mājaslapā www.strencupns.lv un tiek piemērota no attiecīgās dokumenta versijas spēkā stāšanās datuma.

Datu apstrādes politika

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem
Izstrādāts: VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 2018.g. 21. maijā.

Mūsu nosaukums ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, reģistrācijas numurs: 50003408181, juridiskā adrese: Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV -4730.
Ar mums var sazināties pa tālruni: 64731580 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: info@strencupns.lv

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu Aivaru Krustiņu pa e-pastā aivars.krutins@strencupns.lv vai zvanot pa tālruni 26568960

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā: 

 • Datu apstrāde nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei
  (Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. b.)
  Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; 
 • Ja ir noteikts juridisks pienākums apstrādāt personas datus
  (Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. c.)
  Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • Datu apstrāde ir paša datu subjekta interesēs
  (Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. d.)
  Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
  (Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. a.)
  Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Ja datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu sabiedriskas nozīmes uzdevumus vai valdības, nodokļu iestāžu, policijas un citu publisko iestāžu kompetencē esošos uzdevumus.
  (Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. e.)
  Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  (Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. f.)
  Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

 • Mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei
 • Personas datu apstrādātāji
 • Valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī ir saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām

Tiesības veikt savu personas datu atjaunošanu. Tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos Piekrišanu atsaukšana.

Ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personu datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Mēs jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses.

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • No Jums paša
 • Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša
 • Ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā ģimenes locekli, vai kontakta personu.
 • PMLP
 • No citas ārstniecības iestādes

Mēs jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā