Misija

Nodrošināt profesionālu, drošu un kvalitatīvu palīdzību psihisko slimību ārstēšanā, rehabilitācijā un aprūpē Vidzemes reģionā.

Slimnīca pastāv ar mērķi sniegt pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrībai un, tādēļ ir ļoti būtisks katra darbinieka ieguldījums šajā procesā. Ar kvalificētu darbinieku atbildīgu un profesionālu pieeju savu amatu pienākumu izpildē tiek panākts, ka šo darbu novērtē pacienti un klienti. No tā iegūst visa sabiedrība, pēc darba rezultāta, saņemot atpakaļ darba spējīgus sabiedrības locekļus. Valstiskā līmenī slimnīcas darbinieki spēj un spēs dot ieguldījumu psihiskās veselības uzlabojošu pakalpojumu sniegšanā psihiskās rehabilitācijas jomā. 

Vīzija

Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai būt par vienu no labākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām valstī, kurā atgūt psihisko veselību un, kurā strādāt.

Sakārtota un konkurētspējīga darba vide, profesionāli un kvalitatīvi slimnīcas ārstniecības procesi un pakalpojumi, stratēģiska pārvaldība, mūsdienīgas iniciatīvas, sadarbība ar partneriem (ietekmes pusēm) rada stabilu pozīciju, kas uz pierādījumiem balstīta un izvērtēta, piedaloties ikgadējā Ilgtspējas indeksā (stratēģiskās vadības instruments, kas palīdz uzņēmumam noteikt savu sniegumu piecās galvenajās jomās: stratēģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, vide un vietējā kopiena), ar kura palīdzību Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir atzīta par nozīmīgu ietekmes pusi valsts veselības un sociālās aprūpes nozarē, nepārtraukti uzlabojot savu sniegumu, ko var novērot arī pacientu apmierinātības aptaujas un darbinieku apmierinātības aptaujas anketās.

Vērtības

CIEŅA. Mūsu rīcība atspoguļo mūsu principus – ētiska rīcība, atbildīga un iejūtīga attieksme, konfidencialitātes saglabāšana, rūpes, atvērtība un cieņa pret pacientiem, pacientu tuviniekiem, darba kolēģiem, sadarbības partneriem, ikvienu sabiedrības pārstāvi.


SADARBĪBA. Mūsu sadarbības puses ir mūsu ceļabiedri ceļā uz stratēģiskajiem mērķiem, esot klāt gan ikdienas darbā, gan plašāku procesu īstenošanā. Abpusēji produktīva, lietderīga un mērķtiecīga sadarbība ir veiksmes atslēga.


IZAUGSME. Mēs vērojam apkārtni, vērtējam sevi un pastāvīgi papildinām savas kompetences, prasmes un procesus. Izaugsme attiecas gan uz darbinieku kvalifikācijas celšanu, gan slimnīcas sniegto pakalpojumu groza papildināšanu atbilstoši pieprasījumam, kā arī ārstniecības pieeju dažādošanu un slimnīcas kvalitātes sistēmas darbības pilnveidošanu.


KVALITĀTE. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, profesionālā darba kompetencē, profesionālā rīcībā, izglītībā un pētniecībā. Slimnīcā ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kuras izpildē iesaistīti gan darbinieki, gan pacienti.


GODPRĀTĪGUMS. Atbildīgi izturamies pret resursiem, kas ir mūsu rīcībā, lai uzlabotu pacientu psihisko veselību un pildītu deleģētās valsts funkcijas veselības aprūpē. Vērtējam un samazinām savas darbības ietekmi uz vidi. Atbildīgi izturamies pret saviem līdzcilvēkiem, pret savu valsti un sniedzam savu ieguldījumu ar pievienoto vērtību, vēršot sabiedrības uzmanību profilaktiskajām rūpēm par savu psihisko veselību.


KOPĪGA VADĪBA. Katrs darbinieks zina gan savu, gan apkārtējo lomu, kopīgi virzāmies, lai īstenotu slimnīcas misiju un vīziju. Spēks ir komandas darbā, darbinieku iesaistē slimnīcas procesu un aktivitāšu īstenošanā.

Kapitālsabiedrības stratēģiskie izaicinājumi

Previous slide
Next slide

2019. gadā Slimnīca savā vadības praksē ieviesa dažādības, vienlīdzības un integrācijas principus. 2019. gadā Slimnīcā tika izstrādāta un ieviesta dažādības, vienlīdzības un integrācijas politika, tādējādi atbalstot daudzveidību un vienlīdzīgas tiesības personāla atlasē, izaugsmē un attīstībā vienlaikus, nekādā veidā neatbalstot vai neveicinot indivīdu diskrimināciju, balstoties uz dzimumu, rasi, reliģiju, vecumu, izcelsmi, valodu, dzimumorientāciju, invaliditāti u.c. aspektiem. 

2020. gadā Slimnīcas vadība parakstīja labas gribas memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam Latvijas uzņēmumos, organizācijās un institūcijās, līdz ar to apņēmās savā praksē īstenot dažādības vadību, nosakot, ka:

  • Mēs izprotam, ka dažādības vadība ir veiksmīga tikai gadījumos, kad visas iesaistītās puses izprot izaicinājumus un ir pretīmnākošas to risinājumos.
  • Mēs esam toleranti un atvērti dažādībai un apņemamies ar savu darbu veicināt Latvijas sabiedrības cieņu pret dažādām sabiedrības grupām, respektējot, pieņemot un novērtējot katra unikalitāti.
  • Mēs apzināmies, ka uzņēmuma spēks un konkurētspēja veidojas, ja tie veido savu ikdienas darbu, uztverot katra cilvēka īpašības kā spēku un iespēju.
  • Mēs apņemamies katrs savas ikdienas dzīvē būt atvērti, iecietīgi, izprotoši un iekļaujoši, jo tas palīdz mums pašiem un uzņēmumam būt spēcīgam un iegūt iespējas. (Dažādības memorands, 2020)