Kapitālsabiedrības stratēģiskais mērķis

Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Vidzemes reģionā

1.1. Uzlabot efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.

1.2. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pielietojot jaunas ārstniecības metodes.

1.3. Paplašināt sniegto narkoloģisko un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.

1.4. Attīstīt pusaudžu psihiatrijas pakalpojumus stacionārā.

 1. veselības aizsardzība (86)
 2. slimnīcu darbība (86.1)
 3. ārstu un zobārstu prakse (86.2)
 4. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9)
 5. izglītība (85)
 6. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un indženierzinātnēs (72.1)
 7. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2)
 8. sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87)
 9. ēdināšanas pakalpojumi (56)
 10. izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21)
 11. pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0)
 12. farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73)
 13. aprūpes centru pakalpojumi (87.1)
 14. garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2)
 15. citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9)
 16. Citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 100% kapitāldaļu pieder LR Veselības ministrijai
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Kapitālsabiedrības korporatīvā pārvaldība

Kapitālsabiedrība tiecas uz augstiem korporatīvās pārvaldības un ētikas prakses principiem. Korporatīvās pārvaldības modelis ir galvenā komponente Kapitālsabiedrības kultūrā, uzvedībā un pārvaldībā, kas tieši sasaistītas ar mūsu galvenajām vērtībām. Kapitālsabiedrība tiecas nodrošināt iekšējās politikas un kārtības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kapitālsabiedrības korporatīvā pārvaldības modelis atbalsta Kapitālsabiedrības biznesa modeli, tādējādi apmierinot mūsu ieinteresēto pušu vajadzības.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” statūti apstiprināti 2021. gada 23. decembra attālinātā ārkārtas dalībnieku sapulcē, protokola nr. 01-27.2.7/3.

Kārtības mērķis
Nodrošināt, lai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” rīcībā esošie valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi, manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, nepieļautu tās izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, lai rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu būtu likumīga un ar to rīkotos tikai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.

Kārtības īpašnieks: valdes locekle, Maija Ancveriņa
Reglamentējošie dokumenti: 19.07.1995. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums

Skaidrojumi
Dāvinājums (ziedojums) ir finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana citu fizisko vai juridisko personu īpašumā.
Dāvinājums (ziedojums) ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.
Dāvinājums (ziedojums) ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod organizācijai tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai.

Dāvinājuma (ziedojuma) veidi
Mērķziedojums – ziedojums, kas ir izmantojams tikai konkrētajam mērķim;
Vispārējs ziedojums – ziedotājs nenosaka izlietojuma mērķi, bet tas ir izmantojams organizācijas statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” var saņemt ziedojumu (dāvinājumu) vai mantisku palīdzību, ja:
Šādi ziedojumi izlietojami publiskām, t.i., slimnīcas vajadzībām;
Ziedojumu saņemšana iespējama tikai tad, ja šāda palīdzība neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, t.i., ziedotājs ir „neiesaistīta trešā persona”
Ziedojums nedrīkst veicināt valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” mantu drīkst nodot bezatlīdzības lietošanā publiskām personām, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
Bezatlīdzības lietošanā nodotā manta nav nepieciešama slimnīcas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
Bezatlīdzības lietošanā nodotā manta paredzēta kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
Pastāv iespēja kontrolēt bezatlīdzības lietošanā nodotās mantas izlietošanu;

Darbībām jāatbilst LR likumdošanas prasībām.

Pielikumā: Dāvinājumus (ziedojumu) pieņemšanas vai nodošanas kārtība (spēkā no 01.03.2015)

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” darbību reglamentē sekojoši normatīvie akti: