Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes locekle Maija Ancveriņa un galvenā grāmatvede Daiga Olševska apliecina, ka:

  1. Neauditētie ceturkšņu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tie sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem
  2. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

2024. gada rādītāji

2023. gada rādītāji

Informācijas kvalitātes, atbilstības, publicēšanas termiņu un pārbaudes sistēma Pielikums Nr.1.

Nr.

Informācija, kuru publisko

Termiņš

Kvalitātes kritēriji/raksturojums

Atbildīgais

Pārbaudes laika periodi

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi**

 

Pastāvīgi*

Atbilstoši aktuālajai Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2x gadā

(janvāris, septembris)

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem**

 

Pastāvīgi*

Informāciju par attiecīgās kapitālsabiedrības operatīvo darbību, detalizētāk paskaidrojot kapitālsabiedrības komercdarbības veidus un norādot konkrētos kapitālsabiedrības sniegtos pakalpojumus; komercdarbības veidi noradāmi, atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem (NACE klasifikators). Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

1x gadā

(septembris)

3.

Informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) **

 

Pastāvīgi*

Informācija par kapitālsabiedrības īpašumu struktūru, atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

1x gadā

(septembris)

4.

Informāciju par organizatorisko struktūru**

 

Pastāvīgi*

Organizatorisko shēma vizuāli uztverama, redzams struktūrvienību skaits un pakļautības. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2x gadā

(janvāris, septembris)

5.

Informāciju par katra saņemtā vai veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem**

 

 

Pastāvīgi*

Informācija publicēta par iepriekšējo periodu, izejot no aktuālā gada. Pieejams šeit.

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

1x gadā (maijs)

6.

Informāciju par iepirkumiem, cenu aptaujām un izsolēm**

Pastāvīgi*

Informācija ievietota un uzturēta atsevišķā, mājaslapas internetā vietnes sadaļā PAR MUMS ar nosaukumu – IEPIRKUMI; IZSOLES; CENU APTAUJAS

Iepirkumu struktūrvienības vadītājs

atbilstoši iepirkumu un izsoļu plānam

 

7.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrību raksturojoši rezultatīvie rādītāji) **

Ne retāk kā reizi gadā

Informācija publicēta par iepriekšējo 1 (viena) gadu periodu, izejot no aktuālā gada

Saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu;

Informācija publicēta pārskatāmā tabulas noformējumā. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

1x gadā (maijs)

8.

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu**

 

Ne retāk kā reizi gadā

Informācija kapitālsabiedrības gadījumā – par valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

1x gadā (maijs)

9.

Atalgojuma politikas principus**

 

Ne retāk kā reizi gadā*

Publicē “Darba samaksas nolikuma” aktuālo versiju

Sadaļā Darba vide – Atalgojuma politika. Pieejams šeit.

Personāla vadītāja

2x gadā

(janvāris, septembris)

10.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību**

Ne retāk kā reizi gadā*

Informācija tiek publicēta pastāvīgi mājaslapā internetā, atsevišķā, pārskatāmā sadaļā Kapitālsabiedrības darbība – Ziedošanas kārtība. Pieejams šeit.

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

2x gadā

(marts, septembris)

11.

 

Kapitālsabiedrības izstrādātos pārskatus**

 

Ne retāk kā reizi gadā*

(1) zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem, deviņiem, divpadsmit mēnešiem; atspoguļoti pēdējie pieci, izejot no aktuālā publicēšanas laika perioda.

(2) zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu.

Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

(1) 4x gadā (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām)

(2)1x gadā (piecu mēnešu laikā pēc pārskata beigām)

 

12.

Kapitālsabiedrības rekvizītus un kapitālsabiedrības kontaktinformāciju

 

Pastāvīgi*

Rekvizīti (nosaukums, reģ.nr., adrese, bankas dati);

Kontaktinformācija ietver: telefona numurus informācijas iegūšanai par kapitālsabiedrības pakalpojumiem, kopējo kapitālsabiedrības e-pasta adresi, darba laiku; atrašanās vieta iezīmēta kartē;
Darbinieku (ārstniecības vadības, administrācijas vadības personāls) kontaktinformācija – e-pasti.

Pieejams šeit.

 

Automātiskā saziņas forma (nosūtīta uz kopējo kapitālsabiedrības e-pastu info@strencupns.lv).

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2x gadā

(marts, septembris); atjauno pēc nepieciešamības

13.

Informāciju par kapitālsabiedrības pakalpojumu pieejamību un izmantošanas kārtību

 

Pastāvīgi*

Sadaļās:

1. Stacionārs

2. Pakalpojumi

Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanā piesaistīti arī citi speciālisti.

 

atjauno pēc nepieciešamības

14.

Informāciju par kapitālsabiedrības valdi

 

Pastāvīgi*

Sadaļā: Par mums – Vadība. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

15.

Informāciju par kapitālsabiedrības izveidošanas un darbības vēsturi

Pastāvīgi*

Sadaļā: Par mums – Vēsture. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

16.

Kapitālsabiedrības misiju, vīziju un vērtības

Pastāvīgi*

Atbilstoši aktuālajai Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai;

Sadaļā: Stratēģija – Misija & vērtības. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

17.

Informāciju par kapitālsabiedrībā ieviesto kvalitātes vadības sistēmu un tās darbības pamatprincipiem

 

Pastāvīgi*

Publicēta informācija par Kvalitātes vadības sistēmas KVS sertifikātu;

Publicēti KVS principi.

Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanā – Kvalitātes vadītājs

atjauno pēc nepieciešamības

 

18.

Informāciju par kapitālsabiedrības korporatīvās sociālās atbildības politiku un veiktajām aktivitātēm

Pastāvīgi*

Publicēta informācija par kapitālsabiedrības KSA politiku; mērķiem, aktivitātēm (iespēju robežās), par dalību Ilgtspējas indeksā (sasniegumi), KSA pārskati. Sagatavotai informācijai ir ieteikuma raksturs, KSA aktivitātes veicina kapitālsabiedrības korporatīvās pārvaldības labas prakses ieviešanu. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

19.

Cita nozīmīga informācija, kas saistīta ar kapitālsabiedrības darbību un tās saimniecisku, efektīvu un lietderīgu darbības nodrošināšanu.

 

Pastāvīgi*

Informācija darbiniekiem; informācija pacientiem un sabiedrībai.

 

Sadaļa: Jaunumi

Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pastāvīgi*

 

 

 

Informācijas kvalitātes, atbilstības, publicēšanas termiņu un pārbaudes sistēma Pielikums Nr.1.

Nr.

Informācija, kuru publisko

Termiņš

Kvalitātes kritēriji/raksturojums

Atbildīgais

Pārbaudes laika periodi

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi**

 

Pastāvīgi*

Atbilstoši aktuālajai Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2x gadā

(janvāris, septembris)

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem**

 

Pastāvīgi*

Informāciju par attiecīgās kapitālsabiedrības operatīvo darbību, detalizētāk paskaidrojot kapitālsabiedrības komercdarbības veidus un norādot konkrētos kapitālsabiedrības sniegtos pakalpojumus; komercdarbības veidi noradāmi, atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem (NACE klasifikators). Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

1x gadā

(septembris)

3.

Informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) **

 

Pastāvīgi*

Informācija par kapitālsabiedrības īpašumu struktūru, atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

1x gadā

(septembris)

4.

Informāciju par organizatorisko struktūru**

 

Pastāvīgi*

Organizatorisko shēma vizuāli uztverama, redzams struktūrvienību skaits un pakļautības. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2x gadā

(janvāris, septembris)

5.

Informāciju par katra saņemtā vai veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem**

 

 

Pastāvīgi*

Informācija publicēta par iepriekšējo periodu, izejot no aktuālā gada. Pieejams šeit.

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

1x gadā (maijs)

6.

Informāciju par iepirkumiem, cenu aptaujām un izsolēm**

Pastāvīgi*

Informācija ievietota un uzturēta atsevišķā, mājaslapas internetā vietnes sadaļā PAR MUMS ar nosaukumu – IEPIRKUMI; IZSOLES; CENU APTAUJAS

Iepirkumu struktūrvienības vadītājs

atbilstoši iepirkumu un izsoļu plānam

 

7.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrību raksturojoši rezultatīvie rādītāji) **

Ne retāk kā reizi gadā

Informācija publicēta par iepriekšējo 1 (viena) gadu periodu, izejot no aktuālā gada

Saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu;

Informācija publicēta pārskatāmā tabulas noformējumā. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

1x gadā (maijs)

8.

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu**

 

Ne retāk kā reizi gadā

Informācija kapitālsabiedrības gadījumā – par valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

1x gadā (maijs)

9.

Atalgojuma politikas principus**

 

Ne retāk kā reizi gadā*

Publicē “Darba samaksas nolikuma” aktuālo versiju

Sadaļā Darba vide – Atalgojuma politika. Pieejams šeit.

Personāla vadītāja

2x gadā

(janvāris, septembris)

10.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību**

Ne retāk kā reizi gadā*

Informācija tiek publicēta pastāvīgi mājaslapā internetā, atsevišķā, pārskatāmā sadaļā Kapitālsabiedrības darbība – Ziedošanas kārtība. Pieejams šeit.

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

2x gadā

(marts, septembris)

11.

 

Kapitālsabiedrības izstrādātos pārskatus**

 

Ne retāk kā reizi gadā*

(1) zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem, deviņiem, divpadsmit mēnešiem; atspoguļoti pēdējie pieci, izejot no aktuālā publicēšanas laika perioda.

(2) zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu.

Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis

(1) 4x gadā (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām)

(2)1x gadā (piecu mēnešu laikā pēc pārskata beigām)

 

12.

Kapitālsabiedrības rekvizītus un kapitālsabiedrības kontaktinformāciju

 

Pastāvīgi*

Rekvizīti (nosaukums, reģ.nr., adrese, bankas dati);

Kontaktinformācija ietver: telefona numurus informācijas iegūšanai par kapitālsabiedrības pakalpojumiem, kopējo kapitālsabiedrības e-pasta adresi, darba laiku; atrašanās vieta iezīmēta kartē;
Darbinieku (ārstniecības vadības, administrācijas vadības personāls) kontaktinformācija – e-pasti.

Pieejams šeit.

 

Automātiskā saziņas forma (nosūtīta uz kopējo kapitālsabiedrības e-pastu info@strencupns.lv).

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2x gadā

(marts, septembris); atjauno pēc nepieciešamības

13.

Informāciju par kapitālsabiedrības pakalpojumu pieejamību un izmantošanas kārtību

 

Pastāvīgi*

Sadaļās:

1. Stacionārs

2. Pakalpojumi

Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanā piesaistīti arī citi speciālisti.

 

atjauno pēc nepieciešamības

14.

Informāciju par kapitālsabiedrības valdi

 

Pastāvīgi*

Sadaļā: Par mums – Vadība. Pieejams šeit.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

15.

Informāciju par kapitālsabiedrības izveidošanas un darbības vēsturi

Pastāvīgi*

Sadaļā: Par mums – Vēsture. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

16.

Kapitālsabiedrības misiju, vīziju un vērtības

Pastāvīgi*

Atbilstoši aktuālajai Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai;

Sadaļā: Stratēģija – Misija & vērtības. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

17.

Informāciju par kapitālsabiedrībā ieviesto kvalitātes vadības sistēmu un tās darbības pamatprincipiem

 

Pastāvīgi*

Publicēta informācija par Kvalitātes vadības sistēmas KVS sertifikātu;

Publicēti KVS principi.

Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijas sagatavošanā – Kvalitātes vadītājs

atjauno pēc nepieciešamības

 

18.

Informāciju par kapitālsabiedrības korporatīvās sociālās atbildības politiku un veiktajām aktivitātēm

Pastāvīgi*

Publicēta informācija par kapitālsabiedrības KSA politiku; mērķiem, aktivitātēm (iespēju robežās), par dalību Ilgtspējas indeksā (sasniegumi), KSA pārskati. Sagatavotai informācijai ir ieteikuma raksturs, KSA aktivitātes veicina kapitālsabiedrības korporatīvās pārvaldības labas prakses ieviešanu. Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

atjauno pēc nepieciešamības

 

19.

Cita nozīmīga informācija, kas saistīta ar kapitālsabiedrības darbību un tās saimniecisku, efektīvu un lietderīgu darbības nodrošināšanu.

 

Pastāvīgi*

Informācija darbiniekiem; informācija pacientiem un sabiedrībai.

 

Sadaļa: Jaunumi

Pieejams šeit.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pastāvīgi*

 

 

 

Nomaksātie nodokļi 2023. gads

2022. gada rādītāji

2021. gada rādītāji

2020. gada rādītāji

2019. gada rādītāji

2018. gada rādītāji

SIA “Reniks” ziņojums par 2018. gadu

Nomaksātie nodokļi 2018. gads

Ziedotāja juridiskā formaZiedojuma mērķisZiedotā summa, EUR
privātpersonanodaļu labiekārtošanai100,00
privātpersona nodaļu labiekārtošanai 200,00 
KOPĀ 300,00

2017. gada rādītāji

2016. gada rādītāji

SIA “Reniks” ziņojums par 2016. gadu

Nomaksātie nodokļi 2016. gads

Ziedotāja juridiskā formaZiedojuma mērķisZiedotā summa, EUR
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai400,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei600,00
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai1000,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei1000,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei490,00
privātpersonagultu iegādei200,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei215,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei90,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai220,00
 KOPĀ 4215,00

2015. gada rādītāji

SIA “Nexia Audit Advice” ziņojums par 2015. gadu

Nomaksātie nodokļi 2015. gads

Ziedotāja juridiskā formaZiedojuma mērķisZiedotā summa, EUR
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai500,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei700,00
privātpersonatuberkulozes nodaļas labiekārtošanai800,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei600,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei450,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai593,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai50,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei150,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai300,00
privātpersonafunkcionālo gultu iegādei100,00
privātpersonanodaļu labiekārtošanai50,00
jurid.pers.funkcionālo gultu iegādei2700,00
KOPĀ  6993,00

2014. gada rādītāji